Soutěž Dny zvířat v Zoo Praha

Dny zvířat v Zoo Praha 2020

Zoo Praha  |  01. 01. 2019


 

 

Vážení účastníci soutěže Dny zvířat v Zoo Praha,

s politováním Vám oznamujeme, že v souladu se zněním bodu 20. Úplných pravidel soutěže Dny zvířat v Zoo Praha, zveřejněných na našich webových stránkách dne 01. 01. 2019, soutěž Dny zvířat v Zoo Praha rušíme. K tomuto pro Vás i pro nás velice neradostnému kroku jsme nakonec byli nuceni přistoupit z důvodu uzavření Zoo Praha pro veřejnost na základě usnesení vlády ČR z 12. 10. 2020 č. 1021, podle něhož je Zoo Praha prozatím uzavřena do 3. listopadu 2020, přičemž vzhledem k současné epidemiologické situaci není jisté, kdy skutečně dojde k jejímu otevření.

Jsme Vám velice vděčni za Vaši účast v této soutěži a oceňujeme Váš zájem o Zoo Praha. Proto bychom Vám rádi i přes velice nepříznivou finanční situaci, do níž se Zoo Praha i v důsledku jejího opětovného uzavření dostala, rádi nabídli kompenzaci odměny za Vaši účast v soutěži, a to následujícím způsobem:

Za 9 získaných samolepek obdržíte podepsanou knihu ředitele Zoo Praha Supi v hotelu Continental, Lexikon zvířat od A do Z, stolní kalendář Zoo Praha na rok 2021, poslední dvě čísla časopisu Trojský koník a upomínkové předměty s ilustracemi ještěrky zelené, orangutana a geparda z neuskutečněných Dnů zvířat.

Za 8 získaných samolepek obdržíte Lexikon zvířat od A do Z, velký nástěnný kalendář „Mláďata v Zoo Praha“ na rok 2021, stolní kalendář Zoo Praha na rok 2021, poslední dvě čísla časopisu Trojský koník a upomínkové předměty s ilustracemi ještěrky zelené, orangutana a geparda z neuskutečněných Dnů zvířat.

za 6 získaných samolepek obdržíte Lexikon zvířat od A do Z, stolní kalendář Zoo Praha na rok 2021, poslední dvě čísla časopisu Trojský koník a upomínkové předměty s ilustracemi ještěrky zelené, orangutana a geparda z neuskutečněných Dnů zvířat.

za 4 získané samolepky obdržíte poslední dvě čísla časopisu Trojský koník a upomínkové předměty s ilustracemi ještěrky zelené, orangutana a geparda z neuskutečněných Dnů zvířat.

O výše uvedenou kompenzaci odměny můžete požádat způsobem stanoveným v Úplných pravidlech soutěže Dny zvířat v Zoo Praha, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Pokud v tomto termínu nebo v jeho části bude Zoo Praha uzavřena pro veřejnost, pak můžete o kompenzaci odměny požádat v době 30 dnů ode dne opětovného otevření Zoo Praha v roce 2021.

Věříme, že chápete důvody, které nás ke zrušení soutěže vedly a že nadále zůstanete příznivci Zoo Praha.

S poděkováním a pozdravem,

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

Úplná pravidla soutěže Dny zvířat v Zoo Praha

1. Pořadatelem marketingové Soutěže „Dny zvířat v Zoo Praha“ (dále jen „Soutěž“) je Zoologická zahrada hl. m. Prahy se sídlem u Trojského zámku 120/3, Praha 7 Troja, PSČ 171 00, IČ 00064459 (dále jen „Pořadatel“)

2. Soutěž bude probíhat v areálu Zoo Praha ve dnech 1. 1. 2020 – 31. 1. 2021 (dále jen „Doba konání“).

3. Soutěže se mohou zúčastnit všichni návštěvníci Zoo Praha starší 18 let. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku, třetí osoby spolupracující s Pořadatelem včetně zaměstnanců těchto třetích osob a osob jim blízkých ve smyslu uvedeného ustanovení občanského zákoníku.

4. Každý návštěvník Zoo Praha splňující podmínky těchto pravidel si může od Pořadatele v areálu Zoo Praha vyzvednout během akcí oslav Dnů zvířat (dále jen „Dny zvířat“) Soutěžní pas s informacemi o soutěži, s vyznačenými místy na soutěžní samolepky (dále jen „Samolepky“) a s přehledem Dnů zvířat, během nichž lze tyto samolepky získat. (dále jen „Soutěžní pas“).

5. Jedna osoba starší 18 let může vlastnit pouze jeden Soutěžní pas.

6. Soutěžní pas je vázán na jméno soutěžícího a je nepřenosný. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit kontaktní údaje v úvodu Soutěžního pasu, tedy jméno a příjmení soutěžícího a e-mailovou adresu (dále jen „Kontaktní údaje“).

7. Zapojením do Soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním Kontaktních údajů za účelem pořádání soutěže a zasláním získané odměny. Bez udělení souhlasu není možné se Soutěže zúčastnit. Účast v Soutěži a udělení souhlasu ke zpracování Kontaktních údajů jsou dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Pořadatel Soutěže se zaručuje, že Kontaktní údaje soutěžícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

8. Samolepku může soutěžící obdržet na každém z Dnů zvířat a to za účast na tomto dni. Nejvíce může soutěžící získat 12 různých Samolepek. Přehled Dnů zvířat s termíny jejich konání jsou zveřejněny na zadní straně Soutěžního pasu a na webových stránkách Pořadatele https://www.zoopraha.cz/dny-zvirat/soutez. Konkrétní časy konání Dnů zvířat budou postupně zveřejňovány na webových stránkách Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a termínu Dnů zvířat. Pokud by se některá z oslav nekonala v termínu, uvedeném na zadní straně soutěžního pasu, bude nahrazena akcí v jiném termínu, stanoveném Pořadatelem.

9. Získané Samolepky budou do Soutěžního pasu nalepeny výhradně pracovníky Pořadatele na místo k tomu určené. Jakákoliv následná manipulace s nimi (např. jejich přelepování) není povolená a může vést k vyřazení soutěžícího ze Soutěže.

10. V případě ztráty Soutěžního pasu může být vydán pas nový, ale nelze poskytnout náhradu za již získané Samolepky.

11. Pro zapojení do Soutěže a získání výhry musí soutěžící předložit od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 Soutěžní pas se Samolepkami a s vyplněnými Kontaktními údaji v Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha. Zaměstnanec Pořadatele vyznačí na Soutěžní pas datum jeho předložení a označí jej razítkem Pořadatele. Zároveň si zaznamená Kontaktní údaje soutěžícího a počet Samolepek v Soutěžním pasu. Soutěžní pas si ponechá soutěžící. Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou, tj. jedním Soutěžním pasem. V případě, že v průběhu Soutěže odevzdá soutěžící více Soutěžních pasů, bude do Soutěže zařazen pouze ten Soutěžní pas, který byl odevzdán jako první v pořadí. Soutěžní pasy bez vyplněných Kontaktních údajů nebudou do Soutěže zařazeny.

12. V případě, že bude Pořadatelem zjištěno, že soutěžící nesplňuje podmínky této Soutěže, ztrácí tento soutěžící nárok na odměnu.

13. Odměny v Soutěži jsou stanoveny takto:

I) Na každé z oslav Dnů zvířat získá soutěžící se Soutěžním pasem drobnou odměnu. Odměny budou vydávány pouze do vyčerpání zásob Pořadatele.

II) Za 4 nasbírané Samolepky získá soutěžící jednorázovou 30% slevu na kartu No Limit dle vlastního výběru a 4 nejnovější čísla časopisu Trojský koník v elektronické podobě. Sleva 30% může soutěžící uplatnit na rodinnou kartu No Limit pro 2 dospělé + 2 děti nebo kartu No Limit pro dospělého nebo kartu No Limit pro studenta nebo kartu No Limit pro dítě od 3 do 15 let. Slevu je možné uplatnit pouze 1x a to pouze na na 1 z uvedených produktů. Karta No Limit je vydávána na jméno a je nepřenosná. Elektronické verze časopisu Trojský koník budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím v Kontaktních údajích.

III) Za 6 nasbíraných Samolepek získá soutěžící jednorázovou 30% slevu na kartu No Limit dle vlastního výběru, zážitkový workshop v Papírně a 4 nejnovější čísla časopisu Trojský koník v elektronické podobě. Sleva 30% může soutěžící uplatnit na rodinnou kartu No Limit pro 2 dospělé + 2 děti nebo kartu No Limit pro dospělého nebo kartu No Limit pro studenta nebo kartu No Limit pro dítě od 3 do 15 let. Slevu je možné uplatnit pouze 1x a to pouze na 1 z uvedených produktů. Karta No Limit je vydávána na jméno a je nepřenosná. Elektronické verze časopisu Trojský koník budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím v Kontaktních údajích. Čerpání zážitkového workshopu v Papírně je podmíněno rezervací na telefonním čísle či emailové adrese uvedených na poukazu, který soutěžící obdrží, a to alespoň 14 dní předem. Poukaz platí pouze jednorázově a opravňuje soutěžícího k účasti na workshopu v Papírně pro 2 dospělé a 2 děti. Poukaz je nutné uplatnit do data, který je na něm uveden. Papírna se nachází v areálu Zoo Praha. Vstupné do Zoo Praha není součástí poskytnutého zážitkového workshopu v Papírně.

IV) Za 8 nasbíraných Samolepek získá soutěžící jednorázovou 60% slevu na kartu No Limit dle vlastního výběru, pozvánku na speciální zážitkový den pro největší příznivce Zoo Praha a 4 nejnovější čísla časopisu Trojský koník v elektronické podobě. Sleva 60% může soutěžící uplatnit na rodinnou kartu No Limit pro 2 dospělé + 2 děti nebo kartu No Limit pro dospělého nebo kartu No Limit pro studenta nebo kartu No Limit pro dítě od 3 do 15 let. Slevu je možné uplatnit pouze 1x a to pouze na 1 z uvedených produktů. Karta No Limit je vydávána na jméno a je nepřenosná. Elektronické verze časopisu Trojský koník budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím v Kontaktních údajích. Podrobný program a termín zážitkového dne pro největší příznivce Zoo Praha bude zveřejněn na adrese https://www.zoopraha.cz/dny-zvirat/soutez a v Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha. Termín akce bude stanoven Pořadatelem a Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu i termínu akce. Pozvánka na akci platí pro 2 dospělé a 2 děti. Akce se uskuteční v areálu Zoo Praha. Vstupné do Zoo Praha není součástí poskytnuté akce.

V) Za 12 nasbíraných Samolepek získá soutěžící rodinnou kartu No Limit za symbolickou 1 Kč, pozvánku na speciální zážitkový den pro největší příznivce Zoo Praha a 4 nejnovější čísla časopisu Trojský koník v elektronické podobě. Rodinná karta No Limit za 1 Kč bude soutěžícímu prodána ihned po předložení Soutěžního pasu s 12 nasbíranými Samolepkami a opravňuje 2 dospělé + 2 děti od 3 do 15 let k návštěvě Zoo Praha každý den v roce. Další dítě je možné přidat za poplatek 500 Kč. Karta No Limit je vydávána na jméno a je nepřenosná. Elektronické verze časopisu Trojský koník budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím v Kontaktních údajích. Podrobný program a termín zážitkového dne pro největší příznivce Zoo Praha bude zveřejněn na adrese https://www.zoopraha.cz/dny-zvirat/soutez a v Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha. Termín akce bude stanoven Pořadatelem a Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu i termínu akce. Pozvánka na akci platí pro 2 dospělé a 2 děti. Akce se uskuteční v areálu Zoo Praha. Vstupné do Zoo Praha není součástí poskytnuté akce.

14. Soutěžící je povinen převzít odměnu osobně v termínu stanoveném Pořadatelem dle odst. 13 těchto pravidel. Převzetí odměny potvrdí výherce podpisem formuláře „Potvrzení o převzetí odměny v soutěži Dny zvířat v Zoo Praha“. V případě, že se soutěžící nedostaví bez předchozí omluvy k převzetí odměny, nebo odměnu neuplatní v termínu stanoveném Pořadatelem, ztrácí soutěžící nárok na odměnu a odměna propadá Pořadateli.

15. Odevzdáním Soutěžního pasu soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito Úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje účastník Soutěže odevzdáním Soutěžního pasu souhlas se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem v rozsahu jméno, příjmení, email poskytnutých Pořadateli jako správci osobních údajů v Soutěžním pasu za účelem nabízení produktů a služeb Pořadatele a za účelem dalšího marketingového zpracování souvisejícího s účastí v Soutěži, za účelem záznamu data předložení Soutěžního pasu a za účelem zaslání odměny v podobě elektronické verze časopisu Trojský koník. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce uděluje účastník Soutěže na dobu 24 měsíců od počátku Doby konání.

16. Účastník Soutěže má právo přístupu k Pořadatelem zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Domnívá-li se účastník Soutěže, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka Soutěže nebo v rozporu se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení a požadovat, aby vzniklý stav byl napraven. Nevyhoví-li Pořadatel oprávněné žádosti účastníka Soutěže, má účastník Soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se účastník Soutěže může se svým podnětem obrátit i přímo.

17. Předáním Soutěžního pasu uděluje účastník Soutěže Pořadateli v souladu s § 87 občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou. Účastník soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však za účelem prezentace výsledků Soutěže, a to na dobu 24 měsíců od počátku Doby konání.

18. Účastníku Soutěže nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na odměnu v Soutěži. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

19. Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za odměnu ani za jiné zboží/služby a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za případné vady odměn.

20. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

21. Případné změny pravidel Soutěže budou zveřejněny na https://www.zoopraha.cz/dny-zvirat/soutez či na Informačním centru Zoo Praha. 

Na každé oslavě Dnů zvířat 2020 získáte samolepku do soutěžního pasu.

Související

Projekt Dny zvířat v Zoo Praha 2020

Oslavy Dnů zvířat v Zoo Praha

Nástěnný kalendář Dny zvířat 2020

Program v areálu zoo