POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zoo Praha / Prague Zoo


Podávání žádostí o poskytnutí informace Zoologické zahradě hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Název organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Zřizovatel: Hlavní město Praha

Důvod zřízení: Zoologická zahrada hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřízená za účelem chovu a prezentace živých zvířat, seznamování veřejnosti s poznatky zoologie a příbuzných disciplín a péče o přírodní areál, v němž vytváří prostředí pro vzdělávání a rekreaci občanů.

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:     Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace (dále v textu „Zoo Praha“)
Sídlo:      U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 – Troja

IČO: 00064459

Datová schránka ID: es6fem5

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.  

Ústní žádost

se podává na sekretariátu ředitele Zoo Praha tel. č. +420 296 112 108  od 9.00 hod. do 15.00 hodin v pracovní dny. Žadatel může být vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemná žádost

dopisem na shora uvedenou adresu.

Elektronicky podaná žádost: 

se podává prostřednictvím datové schránky

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ a DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost je podána dnem, kdy ji shora uvedená organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení Zoo Praha jako subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

Pokud je zjištěn nedostatek údajů o žadateli podle shora uvedeného odstavce k vyřízení žádosti, vyzve Zoo Praha žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Zoo Praha žádost odloží.

Proti rozhodnutí Zoo Praha o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ZOO Praha dopisem na výše uvedenou adresu,  nebo prostřednictvím datové schránky Zoo Praha. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

E-mail: podatelna@zoopraha.cz

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech:

 • PDF – Portable Dokument Format;
 • PDF/A – Portable Dokument Format/Archive  (PDF/A, ISO 19005);
 • PNG – Portable Network Graphics  (PNG, ISO/IEC 15948);
 • TIF/TIFF – Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný);
 • JPG/JFIF – Joint Photographie Experts Group Fil Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918);
 • MPEG-2 – Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818);
 • MPEG-1 – Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172);
 • GIF – Graphics Interchange Format (GIF);
 • MP2 – MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2);
 • MP3 – MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3);
 • WAV – Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM);
 • XML –  Extensible Markup Language Document (XML);
 • ISDOC/ISDOCX – Information System Document (ISDOC/ISDOCX) verze 5.2 a vyšší pro účetní záznamy v elektronické podobě, jejichž obsahem je elektronická faktura;
 • DOC, DOCX – dokument aplikace MS Word Document od verze 6.0 (DOC/DOCX);
 • XLS, XLSX – sešit aplikace MS Excel Spreadsheet od verze 6.0 (XLS/XLSX).

Akceptované přenosné technické nosiče dat pro přenášení dokumentů v digitální podobě jsou CD, DVD nebo USB flash disk. V případě zjištění u doručené elektronické zásilky výskyt škodlivého kódu, pak se tato zásilka považuje za nedoručenou. Pokud je možno u zásilky se škodlivým kódem zjistit elektronickou adresu odesílatele, je odesílatel upozorněn na zjištění škodlivého kódu popřípadě informován o zničení zásilky. Není-li referent podatelny schopen určit kontaktní údaje odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, dokument dále nezpracovává. Stejně postupuje referent podatelny v případě, že doručený dokument v digitální podobě je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém jsou dokumenty přijímány v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat (je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat), které Zoo Praha akceptuje.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, v platném znění
Zákon č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVY 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

POSKYTNUTÉ VÝHRADNÍ LICENCE

Podle ust. § 14a odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zoologická zahrada hl. m. Prahy stanovuje podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve smyslu § 17 tohoto zákona a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 A. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

 • Černobílá: jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 1,00 Kč
 • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 1,50 Kč

  Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

B. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

 • CD ROM - 15,00 Kč
 • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

C. Náklady na odeslání informací (1 ks):

 • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
 • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

D. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

 • Za každou započatou hodinu administrativní a pomocné práce -150, 00 Kč
 • Za každou započatou hodinu kvalifikované odborné práce - 300,00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Forma úhrady:

a) Hotově – v pokladně Zoo Praha
b) Převodním příkazem – na bankovní účet Zoo Praha

Číslo účtu a variabilní symbol bude žadateli sdělen v oznámení o úhradě.

V případě, že Zoo Praha za poskytnutí informace bude požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Zoo Praha žádost odloží.

Související příspěvky

Odpovědi na dotazy položené na základě zákona č. 106/1999 Sb.: Jak je to s tygrem Rádžou a proč tu jsou zoologické zahrady