Gazella

Gazella
O časopisu About the journal
Aktuální číslo Current issue
Archiv Archive
Pokyny pro autory Instructions for authors
Redakční rada Editorial board

 

GAZELLA je sborník autorsky původních prácí se zaměřením na biologii a chov zvířat v zoologických zahradách, včetně veterinární problematiky, na historii a rozvoj zoologických zahrad, druhovou ochranu in situ, taxonomii a stav a ochranu přírodního prostředí se zřetelem k původní fauně a flóře. Publikace vychází v tištěné i elektronické formě (www.zoopraha.cz/gazella). Rukopisy odpovídající zaměření sborníku a podmínkám pro přijetí do sborníku Gazella procházejí schválením členy redakční rady a recenzním řízením.
Publikaci vydává Zoologická zahrada hl. m. Prahy.

 

GAZELLA is a journal of original papers concerning the biology and breeding of animals in zoological gardens, veterinary science as well as the history of zoos and their development, in situ conservation, taxonomy as well as the state of the environment and its conservation, with a special emphasis on native fauna and flora. Gazella is published both in print and online (www.zoopraha.cz/gazella). Manuscripts meeting the focus and conditions for acceptance into the Gazella journal undergo approval by members of the Editorial Board as well as peer review.
The publication is published by Prague Zoo.