Pokyny pro autory

Menu Gazella

Zoo Praha  | 


Rukopisy

Přijímáme autorsky původní práce, které obsahově a tematicky naplňují zaměření sborníku Gazella. Tematické okruhy:

 • biologie a chov zvířat v zoologických zahradách
 • veterinární problematika
 • druhová ochrana in situ
 • historie a rozvoj zoologických zahrad
 • stav a ochrana přírodního prostředí se zřetelem na původní faunu a flóru
 • taxonomie

Sborník Gazella publikuje v jazyce českém a anglickém. Po domluvě je možno i v jiném jazyce. Český text má anglické shrnutí nebo kompletní překlad do anglického jazyka. Pokud má autor zájem, překlad zajistí redakce Gazelly.

Rukopisy jsou přijímány elektronickou poštou ve formátu DOC (.doc, .docx) na adresu gazella@zoopraha.cz

Požadavky na text rukopisu: velikost písma 12, zarovnání doleva, jeden zvolený font písma (např. Calibri nebo Times New Roman), nevkládat do textu obrázky či tabulky, ale lze vyznačit preferované místo pro umístění obrázků a tabulek. Stránky musejí být číslované.

Kurzíva může být v rámci zoologických kategorií použita jen pro latinský název rodu a nižší taxonomické kategorie (tj. podrod, druh, poddruh). V rámci botanických kategorií se kurzíva používá až do úrovně oddělení včetně.

Rozložení rukopisu:

 • Název článku
 • Autoři (celá jména) a jejich afiliace, korespondenční autor (je-li více autorů)
 • Abstrakt: stručně shrnující základní obsah publikace a relevanci sdělení
 • Klíčová slova: pojmy vystihující obsah sdělení nebo významně se vztahující k tématu, kromě těch z názvu článku
 • Hlavní text
 • Summary - souhrn v anglickém jazyce (případně souhrn v jazyce českém, pokud je práce vypracována v jiném jazyce). Alternativně nabízí redakce Gazelly plnohodnotný překlad českého textu do angličtiny.
 • Literatura: seznam použité literatury v zadané formě citací
 • Přílohy: apendixy, tabulky, obrázky s příslušnými popisky (např. Obr. 1, Tab. 1)

Citace

V textu např. Loveridge (1945), Losos & Queiroz (1997), Fry et al. (2010), pokud jsou v textu užité v závorce za konstatováním, pak (Cabrera 1936), (Losos & Queiroz 1997), (Fry et al. 2010). U více citací v závorce citace oddělovat čárkami, např. (Cabrera 1936, Losos & Queiroz 1997, Fry et al. 2010).

Všechny citace použité v textu musí být následně v celém znění uvedeny v seznamu literatury. Ten musí být řazen abecedně a chronologicky. Tituly časopisů musí být celé, ne ve formě uznávaných zkratek. Vyžadované formáty citací:

Monografie

LOVERIDGE A., 1945. Reptiles of the Pacific World. MacMillan, New York, xii + 259 pp.

Článek s jedním, dvěma a třemi autory

CABRERA A., 1936. Subspecific and individual variation in the Burchell zebras. Journal of Mammalogy 17(2): 89–112.

LOSOS J. B. & QUEIROZ K. D., 1997. Evolutionary consequences of ecological release in Caribbean Anolis lizards. Biological Journal of the Linnean Society 61(4): 459–483.

RATHBUN G. B., BEAMAN P. & MALINIAK E., 1981. Capture, husbandry and breeding of rufous elephant-shrews, Elephantulus rufescens. International Zoo Yearbook 21(1): 176–184.

Upozorňujeme na malá počáteční písmena v názvu článků, naopak velká počáteční písmena v názvu monografie.

Citace webové stránky nebo online časopisu musí být v co nejpřesnější formě, např.:

SCHULTE L. M., MARTEL A., CRUZ-ELIZALDE R., RAMÍREZ-BAUTISTA A. & BOSSUYT F., 2021. Love bites: male frogs (Plectrohyla, Hylidae) use teeth scratching to deliver sodefrin precursor-like factors to females during amplexus. Frontiers in Zoology 18(1): 59. https://doi.org/10.1186/s12983-021-00445-6.

EMSLIE R., 2020. Diceros bicornis. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T6557A152728945. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-1.RLTS.T6557A152728945.en. Accessed on 31 March 2022.

V textu pak jen např. Emslie (2020) nebo (Emslie 2020).

Citace kapitoly v knize

GROVES C. P. & LESLIE D. M. JR., 2011. Family Bovidae (hollow-horned ruminants), pp. 444–779. In: Wilson D. E. & Mittermeier R. A. (eds.): Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2: Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona, 885 pp.

Upozorňujeme na malá počáteční písmena v názvu kapitol, naopak velká počáteční písmena v názvu monografie.

Citace bakalářské/magisterské/disertační práce

OUŘADOVÁ P., 2012. Denní režim a prvky socialního chování slona indického (Elephas maximus) v ZOO Praha [Daily routine and elements of social behavior of Asiatic Elephants in ZOO Praha.]. Bakalářská práce, Pedagogická fakulta, UK Praha, 51 pp.

Citace software

SWOFFORD D. L., 2003. PAUP*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony (* and Other Methods), Version 4. [Computer Software and Manual]. Sunderland - Massachusetts, Sinauer Associates.

 

České texty v oddílu Literatura/References je žádoucí přeložit do angličtiny, pokud nemají přímo anglickou variantu názvu, a umístit do hranaté závorky, to se týká i jiných mezinárodně méně používaných cizích jazyků:

HERÁŇ I., HORA J. & MORAVEC J., 1992. Materiály obratlovců z pražské ZOO, uložené ve sbírkách Národního muzea [Vertebrate specimens from Prague Zoo, deposited in the National Museum collections]. Gazella 19: 119–129.

Přílohy

Přílohy zasílejte v dostatečném (pro tisk) rozlišení zvlášť jako přílohu elektronickou poštou. Fotografie jsou preferovány v elektronické formě s minimálním rozlišením 300 dpi (upřednostňuje se vyšší rozlišení a nekomprimovaný formát – preferovaný je tedy formát .tiff před .jpeg). Grafika a perokresby v rozlišení 1200 dpi.

Přijetí k publikaci

Rukopisy splňující zaměření a podmínky pro přijetí do sborníku Gazella procházejí schválením členy redakční rady a recenzním řízením. Autor je povinen zohlednit připomínky recenzenta/recenzentů.

Autor či autoři mají nárok na autorské výtisky.

Autor zasláním rukopisu uděluje souhlas se zveřejněním své práce i na webových stránkách Gazelly (web Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

Souhlas se zveřejněním příspěvku

Autor, který publikoval svůj příspěvek ve sborníku Gazella, včetně fotografií (autorské dílo), uděluje tímto souhlas s digitalizací a následným zveřejněním svého díla na webových stránkách Zoologické zahrady hl. m. Prahy (www.zoopraha.cz/gazella), a to pro účely spojené s propagací sborníku Gazella, a to bezúplatně bez časového a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. v platném znění), včetně jeho úprav a zpracování. Dále účastník bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které publikoval ve sborníku Gazella, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu.

Účastník souhlasí s tím, že Zoologická zahrada hl. m. Prahy je oprávněna zveřejnit dílo spolu s jeho jménem a příjmením.