Návštěvní řád

Návštěvní řád


Návštěvní řád Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Návštěvníci Zoologické zahrady hl. m. Prahy vstupem do areálu zoo souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků, mechanických či elektrických invalidních vozíků, vypůjčených vozíků zoo a dětí do 5 let na odrážedlech, trojkolkách a koloběžkách, a to pouze v doprovodu dospělé osoby odpovídající za bezpečnou a ohleduplnou jízdu dítěte. Samostatný pohyb dětí ve vypůjčených vozících zoo je zakázán.
 2. Nedotýkat se chovaných zvířat, nekrmit je (kromě areálu dětské zoo, kde je možno krmit k tomu určeným krmivem) a nevhazovat žádné předměty do jejich expozic. Chovat se ohleduplně ke zvířatům, nerušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním, dodržovat zákaz fotografování a pořizování obrazových záznamů ve vybraných pavilonech (tyto jsou u vstupu označeny informační tabulkou s piktogramem). Nepoužívat drony či podobná elektronická zařízení bez souhlasu Zoo Praha.
 3. Zajistit dětem do 15 let odpovědný dozor dospělé osoby (odborný průvodce poskytnutý zoo tuto odpovědnost nepřebírá).
 4. Nevnášet do areálu zoo zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku zoo anebo ostatních osob, a stejně tak nevnášet do areálu zoo předměty potenciálně nebezpečné pro zvířata, například nafukovací balónky.
 5. Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neničit zeleň, majetek zoo ani majetek jiných osob. Udržovat čistotu a pořádek.
 6. Držet psy výhradně na krátkém vodítku tak, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky, chovaná zvířata či provoz zoo. Do expozic a pavilonů je vstup se psy zakázán (tyto jsou u vstupu označeny informační tabulkou s piktogramem). Návštěvník je povinen zajistit, že pes je řádně očkovaný, což musí být schopen na vyžádání prokázat odpovídajícím způsobem. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním psem. V případě odložení psa na určených a k tomu piktogramem vyznačených místech musí mít pes pevný náhubek. Držitel psa je odpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.
 7. Nepohybovat se v zoo v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.
 8. Kouřit je v areálu zoo zakázáno. Používat elektronické cigarety je zakázáno ve všech vnitřních prostorách zoo, na veškerých dětských hřištích a sportovištích v areálu zoo (tato místa jsou odpovídajícím způsobem vyznačena).
 9. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 10. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu zoo je možné pouze se souhlasem Zoo Praha.
 11. V případě vzniku nestandardní bezpečnostní situace se řídit pokyny zaměstnanců Zoo Praha či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 12. Oznámit neprodleně zaměstnancům Zoo Praha porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.

V případě hrubého porušení Návštěvního řádu si Zoo Praha vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu.

Platnost od 31. května 2017

 

Přejeme Vám mnoho zajímavých zážitků z pražské zoo!