Vyjádření Zoo Praha k výhradám Městské části - Troja k stavbě nového pavilonu goril

Ostatní články

Zoo Praha  |  14. 12. 2016


Na dotazy veřejnosti, proč brzdí stavbu nového pavilonu goril a ohrožují tak jejich životy v případě povodně, odkazuje Městská část - Troja na svoji tiskovou zprávu vydanou dne 21. října 2016. My k tomu chceme dodat, že nepravdivé údaje a dezinformace ve zprávě uvedené jsme již opakovaně vyvrátili, nicméně se zde k nim ještě v jednotlivých bodech vyjadřujeme znovu.

Ajabu. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Ajabu. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

1) Městská část - Troja:

Vybudováním nového pavilonu v plánovaném rozsahu jednoznačně dojde k narušení charakteru lokality, zejména kvůli jeho velikosti (zastavěná plocha 2.500 m2) a bude tak ohrožen typický krajinný ráz pro tuto oblast. Z projektové dokumentace je zřejmé, že plánovaný záměr je 2-3 násobně rozsáhlejší než nynější pavilon goril. Pokud by tedy platil argument zoologické zahrady, že jde pouze o přemístění staršího pavilonu do bezpečnější lokace, nebyl by důvod jej budovat v takovém rozsahu.

Zoo Praha:

Ano, zastavěná plocha je větší, a to z těchto důvodů:

 • Úspěšně se rozmnožující rodinná skupina goril potřebuje větší prostor – řešeno je v souladu se současnými mezinárodními požadavky na welfare chovaných zvířat.
 • Současný pavilon neumožňuje oddělení odrůstajících mladých samců respektive záložní chovné skupiny
 • Návštěvnický prostor stávajícího pavilonu je katastrofálním způsobem poddimenzován. Nový pavilon není přehnaně velký, naopak stávající je nedostatečný.

2) Městská část -Troja:

Zoologická zahrada je součástí přírodního parku, není mu nikterak nadřazena, proto je nutné, aby do něj vstupovala v souladu s hodnotami trojské krajiny co nejméně a jeho hodnoty respektovala.

Zoo Praha:

Pavilon je situován do nejnižšího místa lokality, je částečně zapuštěn do terénu a „zelená střecha“ bude plynule přecházet do svahu nad ním, to znamená, že se bude vizuálně minimálně uplatňovat. Historicky, minimálně od prvé poloviny devatenáctého století, zde byla pole, tedy hospodářsky využívaná krajina. Ano zoologická zahrada je součástí přírodního parku, ale to neznamená, že ji budou tvořit pouze plochy zeleně. Součástí stejného parku jsou přeci i rodinné domy a vily, jejichž právo na existenci, stejně tak jako právo na existenci například dopravní infrastruktury nikoho ani nenapadne zpochybňovat. S výstavbou pavilonu souhlasí všechny odborné dotčené orgány, zejména IPR HMP, OOP HMP a OPP HMP.

3) Městská část – Troja:

Rozpor s územním plánem a Zásadami územního rozvoje – z pohledu ÚP se má záměr stavět na pozemku, který je vymezen jako funkční plocha SO6 – území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území, přičemž hlavní součástí funkce je zeleň, která je v ÚP navíc vymezena jako „zeleň vyžadující zvláštní ochranu – celoměstsky významná zeleň“. 

Zoo Praha:

Tvrzení je lživé, je záměrně dezinterpretováno to, co skutečně územní plán obsahuje. Definice funkční plochy SO6 v platném územním plánu totiž je:„ SO6 - naučné a poznávací aktivity

Funkční využití: Zeleň, zoologické a botanické zahrady, ekologická centra, archeologické parky, pobytové louky. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Klubová zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití: Služební byty, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Kulturní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).“

Pohled do interiéru expozice od vstupu do pavilonu. Zdroj: Zoo PrahaPohled do interiéru expozice od vstupu do pavilonu. Zdroj: Zoo Praha

4) Městská část – Troja:

Dopravní obslužnost - s ohledem na vysokou návštěvnost zahrady je nezbytné, aby zoologická zahrada disponovala kvalitní dopravní obslužností včetně dostatkem parkovacích míst, zejména za situace, kdy chce její vedení budovat nový rozsáhlý pavilon. Z projektové dokumentace však plyne, že s vybudováním nových parkovacích míst se nepočítá. Již momentální stav, kdy k žádné výstavbě nového pavilonu prozatím nedošlo, je neúnosný. Návštěvníci zoologické zahrady jsou nuceni parkovat v nekomfortní zóně na louce, což nejen, že je nepohodlné (v době sucha je v oblasti vysoká prašnost, naopak v době chladnějšího počasí s deštěm je louka rozbahněná), ale navíc to má fatální důsledky do budoucna pro přírodu. V Troji doprava pod tlakem turistů navštěvujících ZOO již několikrát v roce zkolabovala a policie byla nucena dopravu odkloňovat. Kritika návštěvníků ohledně zabezpečení parkování navíc většinou nesměřuje k vedení zoologické zahrady, ale na adresu městské části, která však nedisponuje účinným nástrojem, jak vedení zoologické zahrady přimět k navýšení kapacit parkovacích míst na vyhovujícím místě. Lze očekávat, že rozvoj areálu Zoologické zahrady nad ulici Pod Hrachovkou již nyní neúnosný stav týkající se nedostatku parkovacích míst ještě zhorší, což negativně zasáhne celou městskou část.

Zoo Praha:

Dopravní obslužnost se snaží Zoo Praha řešit ve spolupráci se zřizovatelem, tedy hlavním městem Prahou, již delší dobu. Pozitivní byl například zkušební provoz odstavného parkoviště u severního předmostí Trojského mostu, který proběhl na přelomu září a října tohoto roku. Záměrem Zoo Praha je provozování tohoto parkoviště po celou hlavní sezonu 2017, ale praktické řešení je v kompetenci organizací města – TSK, Dopravního podniku atd. Koncepční řešení je věcí města, je mimo pravomoci Zoo Praha.

 

5) Městská část Troja:

Záměr nebyl posuzován podle zákona o EIA - s ohledem na fakt, že výstavba se má realizovat v přírodním parku, na ploše celoměstského systému zeleně a v rozsáhlé podobě, je městská část přesvědčena, že záměr má být posuzován ve zjišťovacím řízení, které umožňuje posuzovat i tzv. podlimitní záměry.

Zoo Praha:

Odborný orgán, tedy odbor ochrany přírody MHMP ve svém vyjádření konstatuje, že záměr nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Přesvědčení městské části tak nápadně připomíná známé Catonovo „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“.


Od pondělí 25. května jsou znovu otevřeny vnitřní expozice, pavilony, restaurace, hřiště a pokladny. I nadále jsou v platnosti některé omezující podmínky, které se týkají zejména nošení roušek a dodržování rozestupů.

Vstupenka na lepší časy je jednou z forem podpory Zoo Praha v době koronavirové.

Přední místa v prvním průběžném žebříčku držitelů Vstupenky na lepší časy prozatím obsadily nákupy za 5 000 Kč – deseti vstupenek za 500 Kč najednou, pěti za tisíc Kč a jedné v...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní