Ředitelé pražské zoo

Historie

Zoo Praha  |  22. 07. 2013


Návštěvníci, ale i samotní zaměstnanci pražské zoologické zahrady se často zajímají, kdo byl prvním ředitelem, kdo následoval, jak dlouho řídil zoo apod.

Některé už uveřejněné seznamy jsou nepřesné nebo neúplné, či pomíjejí osoby, ani neuvádějí základní data. A tak bude jistě vhodné čtenářům odpovědět na tyto otázky.

Rozhodující pro zřízení zoo v Praze byl rok 1926. Namáhavá přípravná práce a propagační činnost prof. Jiřího Jandy byla korunována žádaným výsledkem. 21. května 1926 se sešla na Staroměstské radnici valná hromada družstva, kde bylo zvoleno 6 členů ředitelství. Prvním předsedou družstva se stal prof. Jiří Janda. Čestným předsedou byl zvolen primátor hl. m. Prahy dr. K. Baxa.

Tím prakticky vzniklo Hospodářské, nákupní a stavební družstvo zoologická zahrada a zapsáno bylo do rejstříku družstev 22. 6. 1926. Pro veřejnost byla zoo otevřena 28. září 1931, kdy zoo vedl předseda družstva prof. Jiří Janda. Tuto funkci zastával až do dubna 1932, kdy byl představenstvem družstva oficiálně jmenován prvním ředitelem pražské zoologické zahrady. Prof. Jiří Janda, středoškolský profesor na gymnáziu, byl význačným ornitologem. Studoval zoologii na pražské univerzitě, kde se také stal asistentem. Poté učil až do roku 1926, kdy odešel do důchodu. Budování zoologické zahrady se tak věnoval intenzivně už jako důchodce. Zemřel nenadále 25. srpna 1938.

Na místo prof. Jandy nastoupil jeho tehdejší zástupce RNDr. V. J. Staněk, který zastával tuto funkci od 26. srpna 1938 do konce října 1939. Družstvem byl jmenován jako vedoucí úředník, což tehdy nahrazovalo funkci ředitele. RNDr. V. J. Staněk vystudoval přírodovědeckou fakultu, obor zoologie. Věnoval se různým přírodovědným oborům, později patřil k světoznámým fotografům a filmařům přírodní tematiky. Velmi známým se stal svými vystoupeními v rozhlase v říjnu 1938 na podporu pražské zoologické zahrady, která tehdy velmi strádala.

Po rozpuštění čs. armády v roce 1939 byl do funkce vedoucího úředníka zoo jmenován podplukovník MVDr. Jan Vlasák, který řediteloval od 1. 11. 1939 přes celé válečné období až do 16. 7. 1946, jen s výjimkou období od 6. 6. 1945 do 18. 7. 1945, kdy byl do vedení postaven jako dočasný správce Jaroslav Wolf, který byl v dřívější době zaměstnán v zoo jako úředník. Po skončení tohoto svého působení se MVDr. J. Vlasák vrátil do armády, kde v hodnosti plukovníka působil na Ministerstvu národní obrany, po většinu času jako zástupce náčelníka veterinárního oddělení hlavního týlu.

Od 1. 8. 1946 do 30. 4. 1947 byl do funkce vedoucího úředníka (ředitele) jmenován právník JUDr. František Daneš, vrchní odborový rada MŠANO (ministerstvo školství a národní osvěty). JUDr. Daneš byl s vedením zoo dobře obeznámen už z dřívějších let, kdy od roku 1940 byl členem dozorčí rady zoo a pak i členem představenstva.

Po osvobození potřebovala zoo především pomoc ve výstavbě, a proto byl do funkce vedení zoo (ředitel) jmenován zkušený architekt, dlouholetý spolupracovník pražské zoo Ing. Antonín Turek. Ten zastával funkci ředitele od 1. 5. 1947 do 28. 2. 1948.

Od 1. 3. 1948 do 31. 7. 1948 byl pověřen funkcí vedoucího zoo Karel Ješátko, vrchní kancelářský oficiál MŠVU (ministerstvo školství a umění), který sloužil jako odborný úředník v zoo.

Od 1. 8. 1948 do 28. 2. 1949 byl pověřen vedením zoo ve funkci ředitele na poloviční úvazek Doc. RNDr. Otakar Štěpánek, vedoucí zoologického oddělení Národního muzea v Praze. Doc. dr. O. Štěpánek patřil k význačným ornitologům a herpetologům. Poměry v zoo velmi dobře znal, zastával tady od roku 1939 funkce v komisích, především v odborné komisi zoo.

Od 1. 3. 1949 do 28. 3. 1949, tedy na necelý měsíc byl pověřen vedením zoo MVDr. Zdeněk Jaroš, který působil v zoo jako veterinář.

Od 29. 3. 1949 byl jmenován do funkce, tentokrát přímo ředitele, JUDr. Cyril Purkyně, který zastával funkci ředitele pražské zoo do 30. 6. 1959, kdy odešel do důchodu. Dr. Purkyně, ač povoláním právník, měl značné zoologické znalosti. Mimo jiné patřil k světově významným entomologům; zpracovával celosvětově čeleď brouků nosatců. Ale ani jiné zoologické odbory mu nebyly cizí. Předtím byl radou na Zemském úřadě. Problematiku zoo znal rovněž velmi dobře už z dřívějších let, kdy od roku 1939 zastával funkce v komisích zoo a rovněž v představenstvu. V 50tých letech se zasloužil o rozvoj zoo a rozmach obchodu se zvířaty, kdy pražská zoo zprostředkovávala obchod se zvěří mezi tehdejším SSSR a západními zeměmi.

V roce 1950 dochází v pražské zoologické zahradě k významné změně. Výměrem MIO (ministerstvo informací a osvěty) z 18. 12. 1952 přestává být zoo družstvem a stává se zařízením státní správy pod přímým řízením ÚNV (ústřední národní výbor hl. m. Prahy) a dohledem MIO. Prakticky od roku 1951 jmenovalo ředitele zoo město Praha.

1. 7. 1959 nastoupil do zoo městem jmenovaný ředitel Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., který do té doby působil jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě UK. Pražskou zoo už však také dobře znal, protože tu předtím zastával funkci zoologa. Jako ředitel zastával tuto funkci až do konce roku 1988, tedy 30 let. Za Prof. Veselovského dochází k dalšímu rozvoji zoo. Prof. Veselovský patří k význačným světovým zoologům a zastával i řadu funkcí jako předsedu Mezinárodní unie ředitelů zoo atd. U nás patří k zakladatelům etologie a jeho odborné knihy jsou známé po celém světě.

Od 1. 1. 1989 je jmenován radou Národního výboru hl. m. Prahy do funkce ředitele MUDr. Miloslav Kalaš, který předtím působil jako lékař. Funkci ředitele zastával do 28. 2. 1990. Od 25. 1. 1990 byl pověřen vedením pražské zoo statutární zástupce organizace prom. biol. Jiří Felix, který jako zoolog působil v zoo od roku 1953. Tuto funkci zastával do 15. 6. 1990.

Od 15. 6. 1990 je jmenován radou do funkce ředitele RNDr. Bohumil Král, Csc.,který prakticky jako prvý prošel nejdříve výběrovým řízením. Dr. B. Král je absolventem přírodovědecké fakulty UK. Před příchodem do zoo pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd v Brně. Odtud přešel do pražské zoo v roce 1989 jako zoolog. Jeho oblíbeným oborem byla herpetologie. Zastával rovněž funkci předsedy Unie českých a slovenských zoo a byl členem Mezinárodní unie ředitelů zoo. Funkci ředitele vykonával až do 3. 6. 1997.

Od 4. 6. 1997 je radou města Prahy po výběrovém řízení jmenován ředitelem PhDr. Petr Fejk, který absolvoval filozofickou fakultu a působil jako pedagog. Ve své práci vychází především z organizačních zkušeností. Za jeho vedení byl vypracován nový generel rozvoje pražské zoologické zahrady. Své působení ve funkci ředitele ukončil k 31. říjnu 2009.

Od 1. 1. 2010 je radou města Prahy po výběrovém řízení jmenován ředitelem zoolog Mgr. Miroslav Bobek, který v letech 1993 až 2009 působil v Českém rozhlase, mj. ve funkci ředitele Českého rozhlasu Online a Leonardo, a zasloužil se o popularizaci života zvířat.

Přehled ředitelů a osob pověřených vedením zoo od doby jejího otevření

     
Jiří Janda   28. září 1931 – 25 srpna 1938
V. J. Staněk   26. srpna 1938 – 31. října 1939
Jan Vlasák   1. listopadu 1939 – 16. července 1946
Jaroslav Wolf   6. června 1945 – 18. července 1945 (dočasný národní správce)
František Daneš   1. srpna 1946 – 30. dubna 1947
Antonín Turek   1. května 1947 – 28. února 1948
Karel Ješátko   1. března 1948 – 31. července 1948
Otakar Štěpánek   1. srpna 1948 – 28. února 1949
Zdeněk Jaroš   1. března 1949 – 28. března 1949
Cyril Purkyně   29. března 1949 – 30. června 1959
Zdeněk Veselovský   1. července 1959 - 31. prosince 1988
Miloslav Kalaš   1. ledna 1989 – 28. února 1990
Jiří Felix   25. ledna 1990 – 15. června 1990
Bohumil Král   15. června 1990 – 3. června 1997
Petr Fejk   4. června 1997 – 31. října 2009
Miroslav Bobek   1. ledna 2010 - nyní