Biotopové a krajinotvorné plochy zeleně

Články

Zoo Praha  |  11. 04. 2017


Významnou a velmi cennou součástí zahrady je skalní výchoz předělující prostor zahrady na dvě části. V této skalnaté ploše se postupně snažíme o návrat k původnímu stavu kulturní krajiny, která charakterizovala Trojskou kotlinu po několik století. Ačkoliv tato část zahrady je v podstatě pouze pohledovou kulisou, pro návštěvníky nepřístupnou, je její význam pro celé širší území, tedy nejenom zoo, poměrně velký.

Po několik let zde v rámci již zmíněného návratu k původní kulturní krajině omezujeme nebo přímo likvidujeme plochy invazivních druhů dřevin, zejména akátů a pajasanů. Tyto druhy během posledních desetiletí vytlačily z těchto míst podstatnou část původní flóry i fauny. Díky jejich likvidaci se na skalnaté srázy postupně vrací prozatím alespoň část původních rostlin a živočichů.

Vzhledem k velikosti plochy a pracovnímu nasazení spojenému s nelehkou likvidací invazivních druhů v obtížně přístupném terénu, je tato část péče o zahradu stejně náročná jako v plochách intenzivně navštěvovaných. Díky poměrně úspěšně pokračujícím činnostem, se pražská zoo postupně stává téměř šampionem v podpoře přirozených biotopů domácích druhů rostlin i živočichů na svém území. Pouze malá část zoologických zahrad se může pyšnit tak velkou plochou hostící četné chráněné druhy rostlin a živočichů v přirozeném biotopu.

Za krajinotvornou plochu zeleně lze bezesporu považovat plocha nově zrekonstruované historické vinice, která je v podstatě pokračováním zmíněného skalního výchozu. Návrat vinice je zejména z kulturně historického hlediska výrazným počinem, neboť restauruje významnou etapu vývoje kulturní krajiny Trojské kotliny. Péče o vinici je samozřejmě také intenzivní činností zahrnující krom sekání zatravněného prostoru svahu i celou řadu dalších činností spojených s pěstováním révy.