Trojské trumfy pražským školám

Projekty podporované EU

Zoo Praha  |  27. 08. 2010


Dne 1. února 2010 zahájilo Trojské gymnázium Svatopluka Čecha realizaci projektových činností na novém projektu v rámci Operačního programu Praha − Adaptabilita pod názvem Trojské trumfy pražským školám.

Barvy u rostlin a živočichů - pacovní list Barvy u rostlin a živočichů - pacovní list

Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32718 a k jeho zdárnému naplňování přispívají kromě vyučujících gymnázia v roli metodiků nemalou měrou odborní garanti, kteří tímto zastupují dva projektové partnery. Jsou jimi Botanická zahrada hl. m. Prahy a Zoologická zahrada hl. m. Prahy, obě se sídlem v Praze 7 - Troji.

Dne 23. 2. 2010 byla podepsána grantová smlouva v rámci Operačního programu Praha − Adaptabilita mezi hlavním městem Prahou (zast. Mgr. Jiřím Kinským, vedoucím oddělení ESF, odbor fondů EU MHMP) a Trosjkým gymnáziem Sv. Čecha, s. r. o. (zast. Mgr. Radimem Jendřejasem, jednatelem a manažerem projektu).

Z OPPA byla poskytnuta celková podpora do výše 3 854 365,29 Kč,  z čehož ESF přispělo 85%, částkou 3 276 210,49 Kč, a hlavní město Praha 15%, částkou 578 154,80 Kč. Činnosti byly realizovány v rámci prioritní osy OPPA 3 − Modernizace počátečního vzdělávání, s datem zahájení 1. 2. 2010 a datem ukončení 31. 7. 2012 v celkové délce 30 měsíců.

Průběh realizace
V průběhu 30 měsíců vznikly v návaznosti na uplatňování vzdělávacích programů pro střední školy edukační programy, vhodné didaktické pomůcky, pracovní listy a metodiky podporující možnost praktického ověřování získávaných vědomostí žáků v průběhu jejich studia. Vše začalo shromažďováním potřebných podkladů a studiem materiálů ze strany účastníků projektu, kteří vytvořili dělný realizační tým. Do činností jednotlivých klíčových aktivit se přihlásilo 5 vyučujících Trojského gymnázia, kteří pod vedením hlavního metodika a manažera projektu působili v roli metodiků. Nutno podotknout, že se účastnili těchto aktivit od samého začátku až do ukončení realizace projektu.

Obdobně stálá byla i účast dalších dvou členek realizačního týmu – odborného garanta ze strany BZ HMP a výtvarnice projektu. Ta zpočátku zastávala i roli grafika, v průběhu projektu se však ukázalo, že je nezbytné rozdělení pozic. Od třetího monitorovacího období jí úspěšně doplnila jedna z metodiček Trojského gymnázia, která již měla dřívější zkušenosti s tímto typem práce. Na straně druhého partnera – Zoo Praha – sice docházelo ke změnám u odborných garantů, jednalo se však vždy o změny kontinuální, tudíž nebyla nijak narušena ani ohrožena vlastní realizace projektu. Jak bylo postupně uvedeno v monitorovacích zprávách, nedocházelo k výskytu žádných velkých obtíží a problémů, veškeré změny byly označeny pouze jako nepodstatné změny a díky tomu došlo k vytvoření velmi kvalitních produktů.

Po relativně krátkém období shromažďování materiálů nastalo dlouhé období tvorby produktů. První vyhotovené a následně další přibývající byly v průběhu období září 2010 – září 2011 pilotovány žáky Trojského gymnázia, kteří se nemalou mírou podíleli i na samotné tvorbě. Podávali náměty, hodnotili náročnost úkolů, navrhovali první úpravy. V této době sehráli významnou roli také odborní garanti, kteří poskytovali cenné informace a následně korigovali produkty po odborné stránce.

Po 15 měsících, tedy v polovině realizace projektu, uspořádalo Trojské gymnázium ve spolupráci s oběma partnery motivační seminář pro učitele škol, které se již na počátku přihlásily do pilotování produktů ve druhé fázi. Ta proběhla v období říjen 2011 – červen 2012, zúčastnili se jí žáci 7 pražských středních škol pod vedením svých učitelů. Ti se stali také spolupracovníky v projektu, po absolvovaných pilotážích se bezprostředně vyjadřovali k pilotovaným produktům, metodice a organizaci ve formě dotazníků. Z nich následně vyplynuly cenné informace pro tvůrce produktů. Mohlo tak dojít k drobným úpravám, aby práce s produkty po ukončení realizace projektu byla pokud možno bezproblémová a naplnila očekávání účastníků vzdělávacího procesu. V pátek 27. 4. 2012 proběhla závěrečná konference, na níž byla představena finální podoba většiny programových produktů zástupcům středních škol hlavního města Prahy. Ty jsou od následujícího školního roku 2012/13 k dispozici na stránkách Trojského gymnázia i obou partnerů v projektu – botanické a zoologické zahrady. Jsou rovněž součástí interaktivní mapy, nejrozsáhlejšího programového produktu.

Ukázka z pracovního listuUkázka z pracovního listu

Bližší a aktuální informace o projektu jsou uvedeny na www.trojskegymnazium.cz.
                                                                         

Program konference.pdf
Pozvánka konference.pdf
Anotace k projektu.doc
 

                                                                      

               EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND       
               PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI