Gazella 49/2022

Menu Gazella

Zoo Praha  | 


Obsah
Contents

Úvodem – Zoo Praha v roce 2022
A word of introduction – Prague Zoo in 2022

Stavy zvířat chovaných v roce 2022
List of animals kept at 2022

KATEŘINA CHVOSTOVÁ & EDUARD CHVOSTA
Úspěšný příklad biotopové expozice v novém pavilonu goril – Rezervaci Dja – v Zoo Praha
A successful example of a biotope exhibit in the new gorilla house – Dja Reserve – in Prague Zoo

VLADIMÍR HULA
Velcí motýli Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Macrolepidoptera of Prague Zoo

DAVID SOMMER, LUCIE AMBROŽOVÁ, LUCIE HRŮZOVÁ, FRANTIŠEK XAVER JIŘÍ SLÁDEČEK & DAVID KRÁL
Koprofágní brouci čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (Coleoptera) vybraných pasených lokalit na území hlavního města Prahy s historickým přehledem
Coprophagous Beetles of the families Geotrupidae and Scarabaeidae (Coleoptera) of selected grazed localities in capital city Prague with a historical overview

GARY JOHN MILLER, THOMAS STARKEY, ASIA JAMIE BELL, EMMA DANIELLE LAWLOR & JAMES EDWARD BRERETON
Prosvěcování jako prostředek k určení pohlaví u scinka Egernia striolata
Candling as a means to determine sex in the Australian tree skink

DAVID FISCHER, PETR VELENSKÝ, VOJTĚCH VÍTA, JAKUB ČEKAL & IVAN  REHÁK
Stav populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) v areálu Zoo Praha v letech 2021 a 2022 a aktualizovaný návrh managementu k jejímu perspektivnímu zachování
Population status of the European green lizard (Lacerta viridis) in the Prague Zoo area in 2021 and 2022 and an updated management proposal for its long-term conservation

FRANCESCO NARDELLI & JAN ROBOVSKÝ
Nové údaje o ekologii a ochraně nosorožce jávského Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 (Perissodactyla, Rhinocerotidae) 
New data on the ecology and conservation of the Javan rhinoceros Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 (Perissodactyla, Rhinocerotidae)