Fotím v Zoo Praha 2023

Ostatní články

Zoo Praha  |  15. 09. 2023


Ve spolupráci se společností CeWe Color, a. s., vyhlašujeme další ročník oblíbené fotosoutěže.

Snímky se letos mohou týkat jakýchkoliv obyvatel areálu Zoo Praha.

Kategorie

 • DĚTI (do 18 let, zákonný zástupce dítěte jej přihlásí do soutěže a nahraje soutěžní snímek)
 • MOBILY (snímky fotografované mobilními telefony)
 • DOSPĚLÍ (snímky pořízené profi fotoaparáty)

Finálně budou odbornou porotou vybrány tři nejlepší snímky v každé kategorii, které pak budou po skončení soutěže vystaveny v Zoo Praha. Proběhne i vyhlášení nejlepších fotografií dle hlasování veřejnosti.

Kdo a za jakých podmínek se může zapojit?

V dětské kategorii musí být každý účastník přihlášen svým zákonným zástupcem (rodičem).
Ve všech kategoriích musí být snímky opatřeny metadaty, z nichž bude patrné, jakým přístrojem byly pořízeny.
Všechny přihlášené fotografie musí být pořízeny v Zoo Praha v roce 2023.

Formulář pro zasílání soutěžních fotografií

Do fotosoutěže se můžete registrovat na stránkách společnosti CeWe Color.

Kolik fotografií lze přihlásit?

 • maximálně 5 snímků každý měsíc
 • fotografie se nesmí přihlásit v jiný měsíc znovu

Velikost fotografií

Příklad: 1 240 x 768 pixelů při velikosti souboru maximálně 22 megabitů (Mb). Přípustný je výhradně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit.

Termín fotosoutěže

15. 9. 2023 – 15. 11. 2023

Termín vyhlášení vítězů

2. 12. 2023

Věcné ceny v soutěži

Kategorie DĚTI

 1. místo: Setkání se zvířetem pro děti
 2. místo: Poukazy na CEWE fotoprodukty v hodnotě 1 500 Kč
 3. místo: Dárkové předměty společnosti Volkswagen

Kategorie MOBILY

 1. místo: Noční prohlídka zvířat v Zoo Praha s termokamerou
 2. místo: Poukazy na CEWE fotoprodukty v hodnotě 1 500 Kč
 3. místo: Dárkové předměty společnosti Volkswagen

Kategorie DOSPĚLÍ

 1. místo: Noční ZooExpres pro čtyři pasažéry s řidičem – průvodcem
 2. místo: Poukazy na CEWE fotoprodukty v hodnotě 2 500 Kč
 3. místo: Dárkové předměty společnosti Volkswagen

Pořadatel soutěže

Zoo Praha a CeWe Color, a. s.

 

 

Podmínky a práva soutěže

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího vyrozumění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži.

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli a (spolupořadateli) fotosoutěže neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace pořadatele a spolupořadatele. Stane se tak výhradně v souvislosti se soutěží, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto svolení zahrnuje použití přihlášených fotografií pro prezentaci na výstavách, zveřejnění na internetu a sociálních sítích, použití v jiných publikacích a také zveřejnění prostřednictvím třetích osob v tiskových zpravodajstvích, prezentaci služeb organizátora a spoluorganizátorů Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže.

Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků, a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným používáním a že tímto používáním nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje organizátora a spoluorganizátory případných nároků třetích osob. Z účasti nejsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a spolupořadatele a ostatní osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné obecně závazné právní předpisy či normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie atp. Za zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře ani odměny. Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu.

Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Výherci“.

Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti.

Vyhodnocení fotosoutěže a výstava nejlepších snímků

 • Do 30 dní po ukončení soutěže budou zveřejněni výherci jednotlivých ocenění.
 • Nejlepších fotografie budou oceněny hodnotnými cenami partnery soutěže. Výběr fotografií probíhá na základě výběru poroty.
 • Výherci jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny.
 • Výhry jsou předávány osobně/emailem/poštou autorům soutěžní fotografie, dle dohody s autorem fotografie.
 • Autor, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely pořadatele a spolupořadatele. Účastník soutěže pořadateli a (spolupořadateli) fotosoutěže poskytuje neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci.

Změna podmínek soutěže pořadatelem vyhrazena.

Ochrana osobních údajů a osobnostní práva

Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie a text, odpověď, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).

Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

Účastí v soutěži každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel a partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky, emailové adresy a textu, audio i vizuálního obsahu sdíleného autorem/účastníkem soutěže pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a partnera soutěže. 


Orangutan sumaterský. Foto Oliver Le Que, Zoo Praha

Hlavní sezóna Zoo Praha je oficiálně zahájena a spolu s ní se množí dotazy veřejnosti: Kdy je nejlepší do zoo vyrazit? Jak se vyhnout frontě u pokladny? Dají se využít nějaké slevy? Na tyto i na další otázky proto odpovídáme v...

Kámen s petroglyfy v oblasti Velká Gobi B. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Kámen umístěný v expozici Gobi vedle výběhu koní Převalského je vyzdobený petroglyfy znázorňujícími kozorožce a další tvory či objekty. Jde o repliku skutečného kamene z Mongolska, který v roce 2022 objevil ředitel pražské zoo...
Přihlášení k newsletteru