Pravidla soutěže Staň se strážcem pralesa 2023/2024

Ostatní články

Zoo Praha  |  29. 07. 2022


Seznamte se prosím s kompletními pravidly soutěže Staň se strážcem pralesa.

1. Pořadatel Soutěže

Soutěž „Staň se strážcem pralesa“ (dále jen „Soutěž“) pořádá a technicky zajišťuje příspěvková organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, IČO 000 64 459 ve spolupráci se společností Remobil, z.s. (dále jen „Pořadatel“).
Bližší informace k projektu Staň se strážcem pralesa jsou zveřejněny na adrese: https://www.zoopraha.cz/strazci-pralesa.

2. Termín Soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 2. 10. 2023 do 30. 4. 2024 včetně. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu doby trvání Soutěže.

3. Předmět Soutěže

Předmětem soutěže je sběr vysloužilých mobilních telefonů (dále jen „Mobilní zařízení“) za účelem jejich následné recyklace. Recyklace vybraných Mobilních zařízení bude realizována společností Remobil, z.s. (dále jen „Zpracovatel“), jíž budou všechna Mobilní zařízení předána. Výtěžek ze zpracování Mobilních zařízení (ve výši 10 Kč/1 ks Mobilního zařízení) bude Zpracovatelem předán na sbírkové konto Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“. Dalších 10 Kč za každé vybrané Mobilní zařízení poskytne na sbírkové konto Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ společnost ASEKOL a.s. formou daru. Soutěž je vyhodnocována na základě počtu celkově vybraného množství Mobilních zařízení na jeden dětský kolektiv - např. školní třídy, družiny, ZUŠ, zájmové a volnočasové kroužky, dětské oddíly nebo spojené dětské skupiny z celé ČR (dále jen „Kolektiv“) v počtu 10 - 30 dětí ve věku do 18 let s tím, že členy Kolektivu musí zastupovat vždy jedna dospělá osoba zajišťující splnění povinností účastníků vyplývajících z pravidel Soutěže.

4. Účastník Soutěže

Soutěž je určena pouze pro nezletilé soutěžící. Podmínkou pro účast v soutěži je, že soutěžící, kteří musejí být členy Kolektivu, nesmějí během konání Soutěže (tedy do 30. 4. 2024 včetně) dosáhnout plnoletosti. V případě, že bude Pořadatelem zjištěno, že soutěžící nesplňuje podmínky této Soutěže, ztrácí tento soutěžící nárok na odměnu. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby, které se svou činností podílejí na organizaci této Soutěže, a osoby těmto osobám blízké dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojením do soutěže souhlasí účastník s těmito Pravidly a dává najevo, že se s nimi seznámil. Splnění této povinnosti zajistí vždy každý jednotlivý zletilý zástupce Kolektivu. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na https://www.zoopraha.cz/strazci-pralesa a jsou v tištěné podobě k nahlédnutí v Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha.

5. Podmínky soutěže

Kolektiv musí vyplnit registrační formulář, který je uveden na webových stránkách Pořadatele: https://www.zoopraha.cz/strazci-pralesa.

Mobilní zařízení je nutné dodat najednou1, a to buď osobně v Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha, nebo odeslat poštou na adresu pořadatele s označením „Strážci pralesa 2023/2024“. Kolektiv musí spolu s odevzdáním Mobilních zařízení odevzdat také vyplněný Předávací protokol, který bude k dispozici na adrese https://www.zoopraha.cz/strazci-pralesa (v případě zaslání poštou) nebo v Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha (v případě osobního předání). Všechna Mobilní zařízení musí být dodána Pořadateli nejpozději do 30. 4. 2024 (datum na zásilce nebo na potvrzení o osobním předání v Zoo Praha). Veškeré později doručené zásilky Mobilních zařízení již nebudou do Soutěže zařazeny. Všechna do soutěže odevzdaná mobilní zařízení budou předána Zpracovateli a jejich navrácení není možné.

1 Výjimka z tohoto pravidla platí v případě, že Kolektiv čerpá prohlídku s průvodcem Zoo Praha v termínu soutěže (2. 10. 2023 – 30. 4. 2024). V takovém případě odevzdá přesně 40 Mobilních zařízení výše stanoveným způsobem, na základě čehož Kolektivu bude vystaven certifikát o počtu odevzdaných Mobilních zařízení, jenž Kolektiv odevzdá spolu se zbylými Mobilními zařízeními nejpozději 30. 4. 2024. Pokud certifikát nebude ve stanoveném termínu odevzdán, nebudou tato Mobilní zařízení do celkového počtu započítána.

6. Výhry

Za účast v soutěží získá každý člen Kolektivu samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“.

Za 40 a více sesbíraných telefonů obdrží Kolektiv prohlídku s průvodcem Zoo Praha zdarma pro členy Kolektivu a zodpovědné osoby (maximálně 1 dospělá osoba na 10 dětí, v případě předškolních dětí maximálně 1 dospělá osoba na 5 dětí).2 Prohlídku je možné čerpat po Vyhodnocení soutěže i v termínu soutěže (2. 10. 2023 – 30. 4. 2024). Pokud Kolektiv čerpá prohlídku v termínu soutěže, odevzdá přesně 40 Mobilních zařízení výše stanoveným způsobem, na základě čehož Kolektivu bude vystaven certifikát o počtu odevzdaných Mobilních zařízení, jenž odevzdá spolu se zbylými Mobilními zařízeními nejpozději 30. 4. 2024. Součástí této výhry není vstupné do Zoo Praha.

Za 120 a více sesbíraných telefonů obdrží soutěžní Kolektiv vstupné do Zoo Praha za symbolickou 1 Kč pro každého člena Kolektivu.3 Tuto výhru je možné čerpat až po Vyhodnocení Soutěže a lze ji kombinovat s prohlídkou s průvodcem Zoo Praha za 40 sesbíraných Mobilních zařízení.4

Výherci – soutěžní Kolektivy s největším počtem nasbíraných telefonů - navíc obdrží následující výhry v podobě speciálních zážitkových programů:

 

1. místo: 24 hodin v Zoo Praha
Výhra zahrnuje: Odpolední program s přespáním v areálu Zoo Praha pro členy soutěžního Kolektivu a zodpovědné osoby (maximálně 1 dospělá osoba na 10 dětí, v případě předškolních dětí maximálně 1 dospělá osoba na 5 dětí).2

2. místo: Prohlídka zoo s návštěvou chovatelského zázemí a setkání s chovatelem
Výhra zahrnuje: Komentovanou prohlídku s průvodcem, setkání s chovatelem a návštěvu některého z chovatelských zázemí (dle počtu osob a aktuální situace) pro členy soutěžního Kolektivu a zodpovědné osoby (maximálně 1 dospělá osoba na 10 dětí, v případě předškolních dětí maximálně 1 dospělá osoba na 5 dětí).2

3. místo: Prohlídka zoo a představení zvířat ze zájmových chovů
Výhra zahrnuje: Komentovanou prohlídku s průvodcem a setkání se zvířaty ze zájmových chovů (zástupci bezobratlých, plazů a drobných savců) pro členy soutěžního Kolektivu a zodpovědné osoby (maximálně 1 dospělá osoba na 10 dětí, v případě předškolních dětí maximálně 1 dospělá osoba na 5 dětí).2

 

2 Členové soutěžního Kolektivu ve věku do 15 let nemohou být vpuštěni do areálu Zoo Praha bez doprovodu zodpovědné dospělé osoby. V případě společné návštěvy členů soutěžního Kolektivu poskytne Zoo Praha na každých 10 dětí volný vstup pro maximálně 1 dospělou osobu (v případě předškolních dětí pro maximálně 1 dospělou osobu na každých 5 dětí).

3 Soutěž je určena pouze pro nezletilé soutěžící. Podmínkou pro účast v soutěži je, že soutěžící nesmí během konání soutěže (tedy do 30. 4. 2024 včetně) dosáhnout plnoletosti.

4 Soutěžní kolektivy, které se umístí na 1. - 3. místě a rozhodnou se čerpat výhru v podobě zážitkového programu získají uvedené vstupné za symbolickou 1 Kč v den konání tohoto programu.

7. Vyhodnocení Soutěže a předání Výher

Termín sběru telefonů: od 2. 10. 2023 do 30. 4. 2024

Vyhodnocení výsledků proběhne do 13. května 2024. Výherci budou kontaktováni skrze jimi uvedený kontaktní e-mail a výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Zoo Praha.

Čerpání Výher v podobě zážitkových programů musí proběhnout nejpozději do 1 roku od oznámení výsledku Soutěže. Neposkytne-li vítězný Kolektiv potřebnou součinnost, ztrácí na Výhru nárok a Výhra propadá. Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné vítězný Kolektiv kontaktovat na jím uvedených kontaktech či nevyužije-li Kolektiv možnost výběru výhry do 1 roku od vyhlášení výsledků Soutěže. V takovém případě Kolektiv ztrácí nárok na Výhru a Výhra bez náhrady propadá.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, jakož i právo kdykoliv Soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání Soutěže. Případné ukončení Soutěže bude avizováno na webových stránkách Pořadatele. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Okamžikem přihlášení do Soutěže Kolektiv uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, fotografií a audiovizuálních materiálů Zoologické zahradě hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, IČO: 00064459. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Kolektiv, resp. jeho členové prostřednictvím jejich zástupce, na dobu neurčitou.

Současně Kolektiv, resp. jeho členové prostřednictvím jejich zástupce, bere na vědomí, že tyto údaje mohou být zpřístupněny partnerům Soutěže a použity k marketingovým účelům. Tyto údaje poskytuje Kolektiv dobrovolně a bere na vědomí, že je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v průběhu Soutěže je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím předáním.

Bližší informace k ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách:https://www.zoopraha.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.


Duhovka Bleherova

Zoo Praha odhaluje v adventním období své letošní zvířecí sirotky. Tradiční kampaň Adoptuj mě! hledá mecenáše pro neprávem opomíjená zvířata. Celkem šest druhů zahrnuje savce, ptáky, ale i plaza a rybu, kteří se netěší...

Děkujeme, že přispíváte na pomoc ukrajinským zoologickým zahradám! Níže si můžete přečíst, jak jsou vybrané finanční prostředky využívány.
Přihlášení k newsletteru