Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Zlom na hranici dvou geologických období

V těchto místech překračujete hranici starohor a prvohor. Přímo zde se nach ází zlom , po dle kter ého se as i pře d 350 miliony let zaklesly prvohorní (ordovické) vrstvy do starohor ního podloží. Stalo se to během variského vrásnění.

Obrazek

Následující úsek cesty je tvořen prvohorními vrstvami (z období zvaného ordovik), z nichž se zachovalo jen 13 až 14 nejspodnějších metrů. Jsou tvořeny bazálními slepenci a sopečnými tufy. Velmi zajímavé je ložisko železné rudy.

Ordovické vrstvy jsou ukloněné souběžně se svahem a slabě synklinálně prohnuté. Tyto deformace má na svědomí variské vrásnění.