Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Skalní podklad

Skalní podklad tvoří zvrásněné a slabě přeměněné usazeniny staré zhruba 600 milionů let (mladší starohory). Je to pozůstatek dna starodávného moře, které se zde rozkládalo a bylo hluboké více než 200 m.

Obrazek

Ve vrstvách na této zastávce je dobře viditelná synklinála, tj. korytovitý ohyb vrstev, který je součástí vrásové stavby. Toto vrásnění spojené se slabou přeměnou proběhlo na konci starohor (kadomské vrásnění).

Na ukázkách představujeme tři základní horniny starohorních usazenin z okolí Zakázanky.

Droba

Droba je pískovec. Obsahuje více než 20 % nestabilních součástek, popř. jílovité pojivo. Droby mají většinou tmavší, šedavé odstíny. Převažují mezi horninami starohor.

Břidlice

Břidlice vznikly zpevněním nejjemnějších, většinou jílovitých bahen a mají odlučnost v tenkých vrstvách.

Buližníky

Buližníky (silicity) jsou celistvé kompaktní horniny, většinou tmavošedé. Skládají se skoro výhradně z křemene. V zoo se vyskytují jen ve valounech bazálního slepence.

Prachovce

Prachovce mají převahu částic velikosti prachu (0,06–0,004 mm), a tvoří tak přechod od břidlic k drobám.