Ekoklub Zoo Praha

Ekoklub


S podporou grantu WAZA jsme na prázdninové měsíce roku 2018 připravili zcela nový vzdělávací projekt s názvem Ekoklub Zoo Praha. Vstupovali jsme do neprozkoumaných vod, protože naším cílem (a současně podmínkou k získání grantu) bylo pozvat o prázdninách do zoo rodiny s dětmi – o víkendech a hlavně opakovaně. Představit jim nejen chovaná zvířata, ale také zázemí a chod zoo a práci chovatelů. Vedle toho se členové Ekoklubu měli dozvědět mnoho podrobností o in-situ projektech Zoo Praha. Současně jsme naplánovali výpravy i za těmi zvířaty, která žijí v areálu zoo divoce. Mnohá z nich jsou unikátní a chráněná.

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Naše obavy se ale záhy ukázaly zbytečné a většina rodin měla nadpoloviční účast. Aktivity našeho klubu je oslovily natolik, že dokázaly upravit svůj (a hlavně dětí) prázdninový program ve prospěch účasti na našich setkáních.

Pravidla Ekoklubu byla jednoduchá – účastnit se mohla jen rodina, ve které byly zastoupeny alespoň dvě generace (rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty). Počet členů rodiny nebyl tak důležitý. Program byl vždy celodenní – od 9 do 16 hodin. Po společném úvodu se účastníci zpravidla rozdělili na dvě skupiny s odlišným programem, v odpoledním bloku se skupiny vyměnily. Bylo to důležité, protože počet členů přesahoval na většině setkání padesátku!

Na prvním setkání dostali členové Ekoklubu originální Deník Ekoklubu a dále brožuru Příroda v zoo. Na každou schůzku pak tým organizátorů připravoval také tištěné pracovní listy plné informací, her a soutěží. Ty spolu s brožurou a zápisníkem zůstaly členům Ekoklubu na památku. Program jednotlivých setkání a pracovní listy připravovali pracovníci Výchovně vzdělávacího oddělení (Hana Káčeriková, Klára Pokorná, Petra Veverková a Martin Smrček) ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a dalších odborných institucí.   

Od 30. června 2018, kdy se konalo úvodní setkání, do 23. září, kdy proběhlo setkání deváté, prošlo Ekoklubem na 600 účastníků a úspěch akce překvapil i nás – organizátory. Největší odměnou pro nás bylo nadšení frekventantů, plnění domácích úkolů a opakující se dotazy, kdy se klub opět sejde.

Pracovní listy ke stažení:

Ekoklub Zoo Praha

Co de dělo

30. 6.: Kdo se plazí v zoo

Schůzka byla věnovaná převážně plazům a zahrnovala vycházku vedenou kurátorem plazů Petrem Velenským. Směřovala na lokality v zoo, kde se vyskytují ohrožené a chráněné užovky podplamaté a ještěrky zelené. Během vycházky se všichni dozvěděli mnoho zajímavostí ze života obou druhů a plazů obecně.

Dalším bodem programu byla návštěva Pavilonu velkých želv a Pavilonu Čambal s gaviály indickými, řešení úkolů z pracovních listů, ukázky plazích přírodnin a prezentace živých plazů.

15. 7.: Co zasyslil sysel

Program byl věnovaný savcům volně žijícím v areálu zoo a savcům České republiky v expozicích Zoo Praha. Součástí byla návštěva volně žijící kolonie syslů obecných ve stráni pod Sklenářkou a jejich pozorování. Program vedla chovatelka Mgr. Irena Schneiderová, Ph.D., která se výzkumu syslů dlouhodobě věnuje. V další části jsme se zabývali šelmami volně se vyskytujícími v České republice (početnost, historie a současnost, ohrožení a ochrana). Program byl zakončen návštěvou pracoviště tréninku zvířat v Rezervaci Bororo v doprovodu Mgr. Lucie Průšové, ukázkami tréninku zvířat, interaktivními hrami a soutěžemi.

21. 7.: Vládci oblohy

Tématem tohoto programu byli ptáci žijící v Evropě. V první části se účastnící pod vedením RNDr. Martina Smrčka seznámili s metodami výzkumu migrace ptáků, odchytu a kroužkování. Přímo na chycených ptácích byla demonstrována stavba ptačího těla, typy opeření a jeho výměna (pelichání). Odchycené ptáky děti pak samy vypouštěly, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek. Druhým tématem programu byli draví ptáci a jejich ochrana, představení ptačích in-situ projektů Zoo Praha (týkají se supů mrchožravých a orlosupů bradatých) a tradičně mnoho her a soutěží.

22. 7.: Gorily, naši příbuzní

Program obsahoval návštěvu Opičích ostrovů s expozicemi několika druhů primátů. Po přesunu k Pavilonu goril jsme se setkali s kurátorem chovu primátů Mg.Cs. Vítem Lukášem, DiS. Všichni členové Ekoklubu se zapojili do výroby enrichmentových předmětů pro gorily. Poté jsme navštívili expozici lachtanů jihoafrických a shlédli speciální vystoupení vedené chovatelem Jakubem Mezeiem. Bylo zaměřeno na téma recyklace plastů, které jsou pro mořské živočichy čím dál větším problémem. Součástí programu bylo opět mnoho her a soutěží.

12. 8.: V asijských stepích a Svět pod lupou

Program sledoval dvě tematické linie – projekt „Návrat divokých koní“ a práci s binokulární lupou. Začali jsme u expozice koní Převalského, kde nás očekával kurátor chovu kopytníků Jan Marek. Dozvěděli jsme se aktuální informace o početnosti posledního divokého koně v přírodě, seznámili se s jeho historií a s in-situ projektem Zoo Praha na jeho záchranu zahrnující transporty koní do Mongolska. V druhé části programu nám Mgr. Jana Škodová představila plže žijící v české přírodě včetně problematiky jejich ohrožení a ochrany. Následovalo pozorování schránek pod binokulárními lupami a jako vždy mnoho her a soutěží. Závěrem jsme si prohlédli s odborným průvodcem výstavu Achatiny – největší plži světa.

18. 8.: Divoká příroda v zoo

Po úvodním povídání o hmyzu jsme se pod vedením studenta PřF UK Vojtěcha Koštíře vydali do severní, veřejnosti nepřístupné části zoo. V unikátním stepním biotopu pod Sklenářkou členové Ekoklubu sbírali různé druhy hmyzu a dalších bezobratlých živočichů, následně je pozorovali, určovali a opět vypouštěli. Představili jsme jim nový in-situ projekt věnovaný revitalizaci okolního prostředí.  Odpoledne, po prezentaci velkého hmyzího hotelu a jeho významu, si členové Ekoklubu mohli sami vyrobit jednoduchý hmyzí hotel a odnést si svůj výtvor domů. Součástí programu byla jako obvykle řada tematických her a zpracování úkolů z pracovního listu.

19. 8.: Ohrožená Asie

Program měl tentokrát trochu neobvyklou podobu. V areálu zoo jsme připravili osm stanovišť, z nichž každé jsme věnovali některému ohroženému druhu (či skupině druhů) z jihovýchodní Asie. Členové Ekoklubu stanoviště obcházeli a na každém z nich se dozvěděli mnoho informací a plnili úkoly. Kdo absolvoval všechna stanoviště, dokázal vyřešit tajenku. Kromě toho si každý tým na začátku vylosoval jeden druh a odpoledne stručně seznámil ostatní, co ho ohrožuje a jak ho lze chránit. Úkolem dětí bylo také nakreslit nejoblíbenější zvíře. Z obrázků jsme připravili výstavu a všichni vybrali nejkrásnější kresby.  Na úplný závěr nás čekala diskuse na téma jak chránit ohrožené druhy.

8. 9.: Za unikátními lokalitami Trojské kotliny

Průvodcem hmyzí říší byl vědecký pracovník Národního muzea v Praze entomolog Dominik Vondráček. Největší úspěch sklidila „pitva“ sloního trusu, který byl ponechaný tři dny ve sloním výběhu a stal se domovem mnoha druhů hmyzu. Následovala entomologická vycházka a pozorování přímo v terénu.

V druhé části dne jsme se znovu věnovali ptákům. Členové Ekoklubu se učili pod vedením dr. Martina Smrčka poznávat hlasy deseti běžných druhů a poté opět následovala ukázka kroužkování ptáků. Největším zážitkem pro děti jistě byla možnost podržet a následně vypustit jednoho ptáčka.

V závěru rodiny společně vyráběly krmítka z kokosových ořechů a dozvěděli se, jak ptákům pomáhat v zimním období.

23. 9.: Na sloních stezkách

Tentokrát nám sice počasí nepřálo, ale přesto jsme se po zahájení vydali do Údolí slonů. Členové Ekoklubu se seznámili s asijskou kulturou těsně spjatou právě se slony a na památku si odnesli tradiční indickou ozdobu – bindi. Prohlídku sloního areálu vedl pan František Svoboda, který účastníky seznámil jak s příslušníky sloního stáda, tak s mnoha zajímavými artefakty umístěnými na naučné stezce. Vyvrcholením programu byla návštěva jinak nepřístupného zázemí Pavilonu slonů vedená chovatelem a poté návštěva takzvané Papírny, kde si všichni vyrobili neobvyklý papír ze sloního trusu.

Martin Smrček


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní