Ochrana dalších druhů

Kůň Převalského

Zoo Praha  |  14. 10. 2021


Kromě již zmíněných aktivit se Zoo Praha v Mongolsku materiálně a finančně podílí také na ochraně dalších ohrožených druhů – velblouda divokého a sajgy mongolské. Velbloud divoký stejně jako sajga mongolská jsou Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) vedeny jako kriticky ohrožené druhy.

Sajga mongolská

Foto: Miroslav Bobek

Na ochraně jedinečné antilopy sajgy mongolské Zoo Praha spolupracuje od roku 2017, a to na dlouhodobém výzkumném projektu, zabývajícím se jejich ekologií, potravními nároky a faktory limitujícími jejich výskyt v prostředí západního Mongolska. Zoo Praha ze sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“ financovala nákup telemetrických obojků určených pro monitoring pohybu sajgy mongolské ve třech oblastech jejího výskytu Získaná data poslouží k efektivnějšímu zacílení ochranářských opatření, včetně možné translokace do nových oblastí.

Foto: Miroslav BobekHlavními důvody drastického poklesu početnosti této vzácné mongolské antilopy je pytláctví především pro rohy, které jsou žádaným artiklem pro potřeby čínské medicíny i jako trofeje. Populace sajg je také náchylná k bakteriálním infekcím, které byly v minulosti příčinou masívních úmrtí. Poslední epidemie moru malých přežvýkavců (Peste des Petits Ruminants) v letech 2016-17 zdecimovala více než polovinu populace sajg mongolských, kterých před nákazou bylo minimálně 10 000. Oslabené populace jsou také náchylnější k dalším poklesům početností, například vlivem tuhých zim. Hrozí jim tedy fragmentarizace do malých skupinek, které snáze podléhají zániku.

Velbloud divoký

Foto: Miroslav Bobek

Dnes je domácí velbloud dvouhrbý považován nikoliv za formu, ale za samostatný druh, jehož křížení s velbloudy divokými významně přispívá k úbytku čistokrevných divokých velbloudů. Odhaduje se, že v současné době zbývá v Mongolsku kolem 450-800 divokých velbloudů, přičemž kříženci tvoří zhruba pětinu jejich populace.

Populace velblouda divokého je velmi roztříštěná, vyskytuje se pouze ve třech od sebe oddělených oblastech v Číně a v jedné oblasti v Mongolsku, v Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A. Pytláctví, možnost křížení s domácími velbloudy, kompetice s pasteveckými zvířaty i plány na rozvoj infrastruktury a těžební činnosti jsou hlavními hrozbami pro budoucnost velblouda divokého. Zoo Praha v Mongolsku dlouhodobě spolupracuje s organizací Wild Camel Protection Foundation na managementu a provozu stávajícího a realizaci nového chovného centra, v jehož péči je jediné záložní stádo velbloudů divokých v lidské péči. Zoo Praha dále spolupracuje na několika výzkumných projektech, zejména na monitoringu volně žijících velbloudů s primárním cílem zjištění jejich početnosti.